LA UNIÓ de Llauradors assenyala que els llauradors i ramaders poden treballar en les seues explotacions per a continuar produint aliments de qualitat en aquesta crisi del coronavirus

LA UNIO - 16 Mar, 2020

Informa també per a tranquil·litat del col·lectiu agrari que els terminis de les ajudes se suspenen mentre estiga en vigor el Reial Decret

LA UNIÓ de Llauradors informa que els llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana poden continuar fent el seu treball normal en les explotacions, granges i assentaments apícoles, respectant els deguts consells de seguretat de les autoritats sanitàries, per a continuar produint aliments de qualitat que proveïsquen a la població en aquesta crisi del coronavirus.

Així, el Reial Decret del Govern del passat dissabte especifica que està assegurat el “desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial” i el col·lectiu agrari no és una excepció, per la qual cosa poden acudir sense problemes i fins i tot circulant amb els seus tractors o camions. En els casos ramaders es recomana que porten el document REGA i els agrícoles que transporten les seues produccions recol·lectades el DATA.

A més, la normativa que declara l'estat d'alarma també indica dins de les mesures per a garantir el proveïment alimentari que les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per a garantir “quan calga, l'establiment de corredors sanitaris per a permetre l'entrada i eixida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d'establiments en els quals es produïsquen aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els escorxadors”.

Terminis d’ajudes

LA UNIÓ també tranquil·litza als llauradors i ramaders respecte als terminis de les ajudes, com és el cas entre altres importants de les de la PAC, plans de millora o la DANA. En aquest sentit el Reial Decret suspén els terminis administratius mentre estiga en vigor el Reial Decret i les seues possibles pròrrogues i ho diu d'aquesta manera: “Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest”.

Greuge a la prohibició de venda de fruites i hortalisses en mercats

LA UNIÓ també qüestiona que els Ajuntaments estiguen tancant l'opció de venda dels productes dels llauradors en mercats de proveïments, mercats ambulants o alhóndigas, quan d'altra banda s'insta a garantir la distribució alimentària. D'aquesta manera es potencia a les grans cadenes de supermercats en detriment dels xicotets llauradors i del producte fresc de proximitat, la qual cosa suposa un clar greuge comparatiu. “És un contrasentit que no es pose cap impediment a les compres en les grans superfícies o supermercats que concentren diàriament milers de consumidors en instal·lacions tancades i que, no obstant això, es prohibisca un mercat local en un poble en un espai obert”, afirma Carles Peris.

Modificació del període de cremes

La situació de crisi sanitària obliga a la Generalitat a iniciar, mitjançant una Resolució publicada hui en el DOGV, un nou període de restricció de cremes amb caràcter indefinit i fins que canvien les circumstàncies. No es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que s'iniciarà hui 16 de març amb una duració indefinida, això és, sense data de finalització i fins a nova resolució que dispose el contrari. També deixa en suspés totes les accions o activitats recollides en plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s'estableix en la resolució. Només amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d'investigació o altres motius d'urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que existisca resolució en aqueix sentit de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals.

Importància de llauradors i ramaders

L'organització desitja ressaltar el paper i la importància fonamental dels llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana en el proveïment de productes frescos i de proximitat en el marc de la crisi sanitària pel coronavirus. Carles Peris és rotund sobre aquest tema: “Sense llauradors i ramaders no hi ha aliments; som la primera baula que mou la cadena agroalimentària i més necessaris que mai davant aquesta mena de crisi i treballem com sempre per a continuar complint l'objectiu de subministrar aquests aliments als ciutadans”.