LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders proposa que el Pla Nacional Apícola 2020 -2022 s'oriente a les persones apicultores professionals

LA UNIO - 14 Jan, 2021

Al costat d'un increment dels esforços per a millorar l'estat sanitari dels ruscos i lluitar així contra malalties greus com la varroa

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, en les al·legacions al Pla Nacional Apícola (PNA) 2020-2022 presentades fa pocs dies, proposa que aquest pla vaja orientat a les persones apicultores professionals, així com un increment dels esforços per a millorar l'estat sanitari dels ruscos i lluitar així contra malalties greus com la varroa.

L'organització presentava les seues propostes, tal com havia disposat el Ministeri d'Agricultura després de conéixer que amb l'aprovació del Marc Financer Pluriennal de la UE 2021-2027, el sostre financer del present PNA es podria incrementar fins a un 70%, aconseguint els 19.200.000 euros.

Les al·legacions presentades per LA UNIÓ tenen com a principal objectiu augmentar el suport del PNA a l'apicultor professional, en ser aquest el que compleix amb tots els objectius del Pla; així com el que aporta competitivitat i valor al sector i una major capacitat de proveir serveis ecosistèmics com la pol·linització. En aquest sentit s'han proposat mesures encaminades al fet que es prioritze l'accés a les diferents línies dels apicultors professionals.

Quant al suport a l'objectiu 2; mantindre un estat sanitari dels ruscos; LA UNIÓ considera essencial mantindre una línia B (lluita contra agressions i malalties del rusc) amb una dotació suficient. “Els costos sanitaris són uns dels més importants en l'explotació apícola, i cada vegada més si s'intenta mantindre la varroa a uns nivells acceptables”, al·leguen des de l'organització.

En aquest sentit, proposen incrementar la dotació d'aquesta línia de manera proporcional a l'increment total, un 70%- Igualment proposa que en les CCAA on la situació sanitària ho requerisca, el suport a tractaments contra la varroa puga augmentar-se fins als 6 € per rusc; sempre que es realitzen diversos tractaments.

En la mateixa línia, l'organització sol·licita que la Comunitat Valenciana contemple el suport dins d'aquesta línia, a l'alimentació del rusc, a causa d'una major incidència de fenòmens meteorològics que impedeixen el pecoreig durant temps prolongats.

D'altra banda, es proposa l'eliminació de la línia G de seguiment de mercat, “no té sentit que el MAPA realitze un seguiment sectorial complet de la resta de sectors ramaders i que vulguen externalitzar aquesta responsabilitat que tenen en el sector apícola a través del PNA” justifiquen des de LA UNIÓ. Respecte a la línia H, de millora de la qualitat, se sol·licita al MAPA proposar a les comunitats autònomes una flexibilització dels criteris per a l'accés a aquesta ajuda, adaptant-los a les realitats productives de cada zona i a les diferents grandàries d'explotació.

Anteriorment l'organització va presentar als grups parlamentaris, entre altres al·legacions a la partida pressupostària del MAPA dels Pressupostos Generals de l'Estat una en la qual es proposava una dotació suficient en la partida destinada al PNA per a poder contemplar aquest increment del sostre financer. Si bé, les mesures proposades no abasten un ampli període del vigent PNA, LA UNIÓ considera necessària la seua incorporació immediata per a poder realitzar un aprofitament eficaç dels fons del PNA per part del sector i poder incorporar noves millores al pròxim Pla, que funcionarà ja sota la nova PAC.