LA UNIÓ de Llauradors preveu un descens mitjà del 20% en la collita d'ametla en la Comunitat Valenciana

LA UNIO - 05 Jul, 2021

Les primeres estimacions de LA UNIÓ de Llauradors sobre la producció prevista d'ametla en la Comunitat Valenciana apunten a una reducció del 20% en relació a de 2020 amb una previsió d'unes 7.248 tones. El descens més accentuat es dóna a la província de Castelló, on s'espera que la producció se situe entorn de les 1.200 t., el que significa una baixada del 40%. A Alacant i València, amb unes previsions de 3.154 t. i 2.897 t., respectivament, la baixada serà d'al voltant del 15%.

La menor collita generalitzada en tot el territori és conseqüència, d'una banda, de les adverses condicions climatològiques de la primavera, però també dels greus problemes fitosanitaris fitosanitaris de la campanya anterior, sobretot en aquelles explotacions que no van ser tractades adequadament. La producció ha sigut molt irregular, depenent de la zona i les varietats. Mentre que les varietats tradicionals han mantingut la producció, les més modernes tindran un minvament important sobre el que és habitual.

Cal assenyalar que el passat exercici va ser un dels pitjors que recorda el sector dels últims anys, amb un preu mitjà en l'ametla comuna d'al voltant dels 3,08 €/kg, que significa un decreixement del 38% sobre la de 2019.

Per a aquesta campanya s'observen caigudes permanents en l'evolució setmanal dels preus i així al maig són un 29% inferiors a les mateixes dates de la campanya anterior i un 43% sobre les de fa dues. Per tant les  perspectives no són massa falagueres i els productors poden veure com les seues rendes cauen a valors que provoquen l'abandó de moltes explotacions tradicionals de secà, amb el que s'accentuarà encara més la deterioració ambiental de l'interior de la Comunitat Valenciana. “Si al descens de la producció se'ls suma la baixada dels preus, estem davant l'escenari perfecte per a una pel·lícula de terror amb conseqüències terribles per a moltes de les nostres zones rurals”, assegura LA UNIÓ.

No obstant això, l'organització considera que una major o menor producció valenciana o espanyola no té cap influència en els resultats de la campanya, ja que, en un món tan globalitzat i especulatiu, el que veritablement repercuteix, és la producció d'ametla als Estats Units. En aquest sentit, el USDA nord-americà preveu que la seua producció d'ametles siga d'al voltant de 1,45 milions de tones, la qual cosa suposa un increment respecte a la campanya passada del 3%, però un 48% més sobre la mitjana dels últims deu anys. La superfície també creix permanentment i per a 2021 es parla d'unes 538.238 ha cultivades, la qual cosa suposa un increment del 73%. Així mateix, encara que el rendiment mitjà per a aquesta campanya és lleugerament inferior al de la campanya passada, augmentarà quasi el 10% respecte de la mitjana de l'última dècada.

L'organització aposta per una bateria de propostes urgents per a revertir l'actual situació de crisi:

  1. Recuperació de l'ajuda nacional als fruits de corfa de les plantacions tradicionals de secà i baix rendiment.
  2. Manteniment i augment del pressupost de l'Ajuda associada i que beneficie principalment a les zones de secà més desfavorides i amb baixos rendiments.
  3. Posada en marxa d'un pla de reconversió al qual poguera acollir-se principalment les explotacions de secà per a adaptar les varietats a la demanda comercial.
  4. Increment dels programes d'investigació i experimentació amb dotacions econòmiques i tècniques adequades per a fer front als greus riscos fitosanitaris i comercials actuals. Dos són les línies prioritàries: cerca de solucions biotecnològiques o biològiques per al control de la Vespeta de l'ametler i programa d'experimentació en el cultiu ecològic de l'ametler, tenint en compte les diferents realitats en cada zona, varietats, malalties, plagues i sistemes de cultiu.
  5. Arrancada obligatòria de les parcel·les abandonades d'ametler que serveixen com a refugi de plagues i malalties.
  6. Incrementar o mantindre almenys les ajudes per al manteniment i la conversió al cultiu de l'ametler ecològic en el Programa de Desenvolupament Rural.
  7. Campanyes de diferenciació i promoció de l'ametla tradicional valenciana.
  8. Ús prioritari d'ametles d'origen valencià en totes aquelles produccions industrials valencianes que tinguen a l'ametla com a component essencial i que es deixe d'importar ametla californiana de pitjor qualitat.
  9. Elaboració, anualment revisats i consensuats pel sector, d'uns costos oficials i públics de producció de fruita seca que servisquen de referència per a les operacions de compravenda privada d'ametles
  10. Millora de l'actual assegurança de l'ametler per a fer més atractiu la seua contractació.