LA UNIÓ de Llauradors reclama a l’AICA una investigació sobre possibles incompliments en contractes de cítrics en estar per davall dels costos de producció aquesta campanya

LA UNIO - 12 Apr, 2022

Es vulnera la Llei de la Cadena Agroalimentària que especifica que el preu del contracte alimentari que haja de percebre un productor primari haurà de ser, en tot cas, superior al total de costos assumits pel productor o cost efectiu de producció

Els preus que perceben els productors de taronges en aquesta campanya per part de les empreses comercials se situarien en una mitjana d'entre 0,09 i 0,14 cèntims d'euro per quilo, molt per davall dels costos de producció que se situen en els 0,30 euros/kg, la qual cosa motiva que LA UNIÓ de Llauradors haja enviat un escrit a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) -organisme autònom adscrit al Ministeri d'Agricultura- perquè investigue si s'ha produït un incompliment de la Llei de la Cadena Agroalimentària.

La AICA té la capacitat legal d'actuar a través del Programa General de Vigilància de comprovacions d'ofici. davant una situació com la que s'ha produït al llarg d'aquesta campanya i que s'ha accentuat en el transcurs de les últimes setmanes.

L'Informe Setmanal de Conjuntura, publicat pel Ministeri d'Agricultura certifica també, que efectivament els preus que estan rebent els agricultors espanyols s'aproximen a valors molt per davall dels costos de producció. Segons el parer de LA UNIÓ, aquesta situació per al productor podria suposar un incompliment de la Llei de la Cadena Agroalimentària que exigeix que el preu que perceben els llauradors ha de cobrir, almenys, els costos efectius de producció. Per tant, es fa necessari que l'òrgan administratiu corresponent investigue i aclarisca que és el que està succeint i se sancione, si escau, d'acord amb el règim sancionador legalment establit, a aquells operadors que suposadament incomplisquen la normativa.

Des de LA UNIÓ s'ha realitzat un informe argumentant la seua petició sobre la situació dels preus de diversos cítrics durant les primeres onze setmanes de 2022. Del mateix es desprén que el nivell de preus en origen és excepcionalment baix i no ha complit amb les expectatives dels productors i més si tenim en compte que la producció espanyola de cítrics és un 5% inferior a la campanya passada i un 2,1% inferior a la mitjana de les últimes cinc i, per tant, és incomprensible que s'haja arribat a aquesta situació per als productors.

Donades totes aquestes evidències, LA UNIÓ sol·licita a la AICA que s'inicie i porte a terme una investigació sobre el possible incompliment del segon paràgraf de l'apartat c) de l'article 9 (Condicions contractuals) de la referida Llei 12/2013 per part dels compradors cap als productors de cítrics i atés que tots els indicis apunten al fet que es tracta d'una situació generalitzada en totes les zones productores, se sol·licita que aquesta campanya d'inspeccions i comprovacions s'estenga a tot l'àmbit estatal.

En aquest article de la Llei s'especifica que el preu del contracte alimentari que haja de percebre un productor primari o una agrupació d'aquests haurà de ser, en tot cas, superior al total de costos assumits pel productor o cost efectiu de producció, que inclourà tots els costos assumits per a desenvolupar la seua activitat, entre altres, el cost de llavors i plantes de viver, fertilitzants, fitosanitaris, pesticides, combustibles i energia, maquinària, reparacions, costos de reg, aliments per als animals, despeses veterinàries, amortitzacions, interessos dels préstecs i productes financers, treballs contractats i mà d'obra assalariada o aportada pel propi productor o per membres de la seua unitat familiar.

Mentre que en el Grup de xicotets cítrics (clementines més mandarines) en general el preu mitjà percebut per l'agricultor és 6 cèntims superior als costos de producción (encara que en algunes varietats ha estat per baix), per tant, té un marge de benefici del 13% per cada kg venut i comercialitzat; en el Grup de Taronges per cada kg de taronges venudes i comercialitzades, el productor ha perdut 16 cèntims, és a dir que ha perdut més del doble del que cobra, en concret un 119%.