LA UNIÓ de Llauradors sol·licita a la Generalitat la creació d'una Agència d'Informació i Control Alimentaris d'àmbit autonòmic

LA UNIO - 21 Dec, 2021

L’organisme serviría per a donar major agilitat i proximitat i permetre un millor control dels abusos agroalimentaris en el nostre territori

LA UNIÓ de Llauradors reclama a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que impulse la creació d'una Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) autonòmica, tal com existeix ja en l'àmbit estatal, per a donar major agilitat i proximitat i permetre un millor control dels abusos agroalimentaris en el nostre territori.

En un escrit remés per LA UNIÓ a la consellera Mireia Mollà li insta, ara que es disposa d'una Llei de millora del funcionament de la cadena alimentària estatal, “a iniciar un procés de creació i constitució d'una Agència d'Informació i Control Alimentaris amb un àmbit d'actuació estrictament valencià i en col·laboració amb la resta dels organismes similars que puguen existir en la resta de l'Estat”.

Cal indicar que la situació dels preus i costos en el sector agrari és una de les preocupacions més rellevants i la més urgent quant a la visibilitat i repercussió sobre les persones productores. En aquesta línia es pot aprofitar el suport de la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària per a crear, segons el parer de LA UNIÓ, una AICA valenciana.

Les funcions que hauria de tindre aquesta AICA valenciana serien la d'un observatori i seguiment de preus al llarg de la cadena alimentària; l'elaboració d'un estudi anual, en col·laboració amb l'IVIA i la Conselleria d'Agricultura, dels costos efectius de producció dels diferents cultius i produccions ramaderes, així com un registre d'operadors i contractes agroalimentaris per a exigir la forma escrita en els mateixos i evitar problemes posteriors.

Aquesta AICA autonòmica que proposa LA UNIÓ s'encarregaria també del control d'inspeccions de totes les parts de la cadena alimentària per a evitar incompliments de la Llei de millora del funcionament de la cadena alimentària i també del control d'inspeccions en destí per a controlar aspectes com l'etiquetatge, la traçabilitat, el compliment de normes de comercialització, etc.

L'organisme autonòmic també vetlaria pel control de la venda a pèrdues i hauria d'impulsar l'establiment d'un codi de bones pràctiques de la cadena agroalimentària en la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ considera que existeixen suficients arguments per a constituir eixa AICA autonòmica i a més la normativa actual ho permet. L'article 28 de la nova Llei que modifica la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària apunta que les comunitats autònomes, d'acord amb els seus Estatuts d'Autonomia i en el marc de les competències previstes en l'article 26 de la llei, designaran autoritats encarregades de controlar el compliment del qual disposa la llei, en els seus territoris, que tindran, almenys, les funcions que la llei atribueix a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris, O.A. en matèria de control del compliment del qual disposa la llei en l'àmbit de les competències pròpies de les comunitats autònomes.

LA UNIÓ recorda també que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana especifica que la Generalitat té competència exclusiva en matèria d'agricultura, reforma i desenvolupament agrari i ramaderia. A més, l'article 18 del mateix fa incidència en què la Generalitat adoptarà les mesures polítiques, fiscals, jurídiques i legislatives que garantisquen els drets del sector agrari i el seu desenvolupament.