LA UNIÓ insta el Consell de l'Horta que aprove l'inici de tràmits perquè es declare l'Horta com a zona afectada greument per una emergència a causa de les pèrdues per la climatologia adversa

LA UNIO - 16 May, 2022

Mentrestant urgeix a Generalitat i Govern central a adoptar una sèrie de mesures que compensen les greus pèrdues per a les persones productores professionals de la comarca de l'Horta

LA UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat al Consell de l'Horta, a través de la Conselleria d'Agricultura que és l'organisme del qual depén, que aprove iniciar els tràmits necessaris per a sol·licitar al Govern central, la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil a tota la comarca de l'Horta, a conseqüència de les pèrdues milionàries ocasionades per la climatologia dels últims mesos.

Les persones productores que es dediquen de manera professional a l'agricultura a l'Horta han tingut importants danys en els seus cultius a conseqüència d'una climatologia adversa al març, abril i principi de maig que els ha ocasionat pèrdues milionàries en els seus cultius, a més de danys en infraestructures agràries i jornals que es perdran.

A l'efecte de la declaració de zona afectada greument per una emergència es valora, com és el cas, que s'hagen produït danys personals o materials derivats d'un sinistre que pertorbe greument les condicions de vida de la població en una àrea geogràfica determinada o quan es produïsca la paralització, a conseqüència d'aquest, de tots o alguns dels serveis públics essencials.

La sol·licitud, tramitació i mesures a aplicar d'una zona afectada greument per una emergència es regeix per l'estipulat en la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil. En l'article 24 de l'esmentada llei es contempla, entre altres mesures, ajudes per danys en produccions agrícoles, ramaderes, forestals i d'aqüicultura marina, mesures fiscals com l'exempció de la quota de l'IBI, reducció de l'impost d'activitats econòmiques, reducció dels índexs de rendiments nets de les explotacions i activitats agràries de les zones sinistrades o mesures laborals i de seguretat social

Paral·lelament, de cara a la greu situació per la qual travessen els professionals agraris de l'Horta i per a agilitar una resposta més ràpida, des de LA UNIÓ se li demana al Consorci del Consell de l'Horta que es dirigisca tant a la Conselleria d'Agricultura com a Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana perquè posen en marxa una sèrie de mesures per a pal·liar la greu crisi per a les economies familiars que s'ha creat arran de les inclemències meteorològiques patides.

Entre elles destaca l'establiment d'un sistema d'ajudes directes a les persones llauradores amb danys en els seus cultius per efecte d'algun dels episodis meteorològics: pluja, humitat, absència de sol, vent o gelada i també ajudes estatals regulades en el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 20.000 € per empresa agrària en tres exercicis fiscals.

D’altra banda, es reclama una reducció de l'índex de rendiment net a l'IRPF fins a zero de les produccions afectades per a les persones que tributen pel Règim d'Estimació Objectiva. Per a les que tributen pel Règim d'Estimació Directa, increment del percentatge de despeses de difícil justificació al 20%. També una condonació del pagament de l'Impost de Béns immobles dels béns afectes a l'activitat agrària (independentment si està en zona rústica o urbanitzable) afectats per qualsevol dels episodis meteorològics. Com que es tracta d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments ha de ser compensada amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

De la mateixa manera, es demana una bonificació del 50% de les quotes de la seguretat social durant un any, l'establiment de línies de crèdit preferencials de cinc anys, amb un de manca, i amb una bonificació total dels interessos; així com la possible reparació de les infraestructures agràries per a poder accedir a les explotacions per als treballs d'adequació d'aquestes i realització de les tasques necessàries per a la recuperació productiva. Una altra petició passa perquè els afectats que siguen beneficiaris d'ajudes a la primera instal·lació de joves o ajudes a les inversions en explotacions agràries obtinguen una moratòria en el compliment dels terminis burocràtics establits en aquestes ajudes fins a recuperar la capacitat productiva de l'activitat.