Missió

Treballem cada dia perquè els llauradors i ramaders puguen viure de la seua professió i treballem per a aconseguir millors perspectives de futur

Ajudem prioritàriament els afiliats autònoms i pimes agràries perquè visquen i puguen viure de les seues explotacions agrícoles, ramaderes, forestals

Promovem el canvi d'estructures socials en el camp valencià perquè quede en mans dels professionals i que l'explotació familiar siga l'eix bàsic

Cerquem solucions rellevants

Davant el desequilibri en la distribució de valor afegit de la cadena alimentària:

Preu remunerador per al llaurador i ramader professional. Que l'administració ens assegure als professionals rebre uns preus de les nostres produccions estratègiques que no estiga per sota dels costos de les nostres produccions davant les crisis de mercat

Davant la feblesa dels productors i la fortalesa de la distribució

L'aprovació d'una llei que reconeixent la llibertat d'empresa que assegura l'article 38 de la Constitució Espanyola, reconega al mateix temps la necessitat de garantir i protegir l'exercici del sector agrari i la defensa dels seus professionals, d’acord amb les exigències de l'economia general mitjançant una correcta ordenació i planificació.

Davant la inestabilitat dels ingressos:

Millor distribució de les ajudes PAC per als professionals agraris i per a tots els sectors

Assegurances d'explotació que cobrisquen riscos per adversitats climàtiques, plagues i de mercat

Millor regulació dels mercats i una recuperació del valor afegit

Control real i efectiu de les importacions de països tercers

Davant a falta de rendibilitat i competitivitat de les explotacions:

Varietats, plantons i cultius més rendibles

Noves tècniques productives

Plans Millora i Primera Instal·lació

Reducció impostos: cadastre, cànon granges, etc.

Reducció preus inputs: aigua, fitosanitaris, energia, adobs, concessions Aigua

Control efectiu de plagues GIP

Certificació integrada, ecològica-Demeter, Residu 0, Global GAP

Millor finançament bancari

Davant la falta de garantia i seguretat dels processos contractuals:

Obligació de l’ús de contractes agropecuaris de compravenda

Implantació d’una assegurança per a cobrar les collites en cas d’impagaments

Aprovació i engegada de la nova llei d’integració ramadera

Davant la dificultat per a adaptar-se a les noves obligacions i normatives agroalimentàries:

Quadern d’explotació

Inspeccions de maquinària

Registre sanitari

Prevenció de Riscos Laborals

Assessorament greening

Cursos Manipuladores Plaguicides

Cursos Manipuladors Aliments

Cursos de benestar animal

Cursos de Formació en agricultura i ramaderia

Davant la falta de competències i professionalitat per a adaptar-se a les exigències i tendències del mercat:

Selecció de continguts especialitzats

Idees i solucions adaptades a les necessitats

Opinió i anàlisi dels millors especialistes

Millorar la formació

Davant la dificultat per a complir les obligacions legals:

Servei Fiscal

Servei Comptable

Servei Laboral

Assegurances Generals

Llicències Activitat

Servei Jurídic d’Empreses

Contractes arrendament

Contractes compravenda

Expropiacions

Formació